FAQ 2017-10-25T19:11:42+00:00

In een aantal gevallen staat uw Paritair Comité vermeld op uw loonbrief. Indien dat niet zo is, dan neemt u best contact op met uw personeelsdienst of uw sociaal secretariaat. U kunt ook met ons contact opnemen. Wij kunnen nagaan of uw bedrijf voorkomt in onze databank en of het PC200-bedienden in dienst heeft.

U als werkgever betaalt de volledige kostprijs voor outplacement aan het outplacementkantoor. Indien u actief bent onder paritair comité 124 kan u met het betalingsbewijs 50% terugvorderen van het fvb.

Een cumulatie van je verbrekingsvergoeding met je gewone inkomsten gebeurt nooit. Op beide bedragen betaal je apart de gemiddelde aanslagvoet. In belasting percenten doe je door deze gescheiden behandeling een goede zaak ook al moet je meer belastingen betalen.

Hoe sneller je terug werkt, hoe sneller je met het loon van je nieuwe job dubbele winst boekt. Op de verbrekingsvergoeding wordt namelijk de gemiddelde aanslagvoet van het vorige aanslagjaar toegepast.

Hoe minder lang je werkzoekend bent hoe beter. Je behoudt je ritme, blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in je sector, je moet werkgevers niet verklaren waarom zolang inactief bent,…

FIBS dient te rapporteren aan de opdrachtgever of de tewerkstellingscel (in geval van collectief ontslag of faling). Deze rapportering gebeurt objectief. De zaken die gerapporteerd worden, zijn:

Melding als de begeleiding niet is opgestart of de datum van aanvang begeleiding.

De status van de deelnemer: actief, onderbroken (ziekte, werk), uitgevoerd

Welke activiteiten heeft hij uitgevoerd (sollicitatietraining, opmaak CV, verwerking ontslag, jobbeurs,…)

Elke werknemer moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot een bepaalde leeftijd en moet aan die leeftijdsvoorwaarde voldoen om op het einde van zijn/haar opzegtermijn niet verplicht te zijn tot instappen in het outplacementtraject.

Ook wanneer u een SWT heeft, mag u een beroepsactiviteit uitoefenen binnen de voorwaarden die door de RVA en door de Rijksdienst voor Pensioenen worden opgelegd. Outplacement is hier zinvol.

Een cao is over het algemeen twee jaar geldig.

U dient uw klacht bij voorkeur per e-mail in via info@fibs.be of schriftelijk op het volgende adres: FIBS, Lombardstraat 34/42, 1000 Brussel.

Beschrijf kort het probleem. U krijgt een ontvangstbewijs zodra wij uw klacht hebben ontvangen. Wij verbinden ons ertoe uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

FIBS heeft een arbeidsongevallenverzekering afgesloten voor de kandidaten die op weg zijn van en naar het adres waar de begeleiding plaatsvindt.

Wanneer de begeleiding verloopt tijdens de opzeggingstermijn worden deze gebruikte dagen en uren aangerekend op het sollicitatieverlof, de afwezigheidsdagen waarop de werknemer recht heeft om een andere job te zoeken (artikel 41 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Neen. Cao nr. 82 is niet meer van toepassing op werknemers die “genieten van de bepalingen van” de wettelijke regeling.